Coaching rodzicielski. Zapraszamy na konsultacje od 30 kwietnia!

Coaching rodzicielski, to forma pomocy, która opiera się na współpracy coacha z rodzicem, po to aby rodzic mógł skuteczniej rozwiązywać problemy wychowawcze dnia codziennego i wspierać rozwój swojego dziecka. To forma wspierania rodziny, inspirowania do działania w oparciu o mocne strony rodziny. Coaching rodzicielski jest partnerską relacją rodzica z coachem, nastawioną na poszukiwanie rozwiązań, dokonanie zmiany i podjęcie działań zmierzających do poprawy sytuacji w rodzinie. Coaching to nie dawanie rad, to poszukiwanie nowych rozwiązań.

Spotkania w Poradni będą się odbywały we wtorki, w godzinach 17.00 – 19.00. Rozpoczną się we wtorek, 30 kwietnia 2019 roku.

Poprowadzi je Magdalena Białobrzeska, psycholog, coach ICF (ACC), coach VCC, coach kryzysowy PPP 18

Adresaci warsztatu: odbiorcami coachingu będą rodzice, którzy chcą wzmocnić więzi w rodzinie, wspierać swoje dzieci w budowaniu pozytywnych relacji w domu i szkole. Rodzice, którym zależy na tym, aby umacniać więzi między nimi a dzieckiem, podnosić samoocenę dziecka.