Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka Niepełnosprawnego

 

W Poradni Psychologiczno- Psychologicznej nr 18 Zespół WWR istnieje od września 2013 r. Obecnie ma pod opieką 35 dzieci w wieku od 1 do 7 roku życia ze zdiagnozowaną niepełnosprawnością, u których stwierdzono: autyzm dziecięcy, całościowe zaburzenia rozwojowe, zespół Aspergera, Zespół Downa, mózgowe porażenie dziecięce, przepuklinę oponowo-rdzeniową, stwardnienie guzowate, wodogłowie, upośledzenie umysłowe, opóźniony rozwój psychoruchowy, afazję i inne.
Skład Zespołu WWRD – to osoby przygotowane do pracy z małym dzieckiem o zaburzonym rozwoju psychoruchowym:
• Katarzyna Borkowska – psycholog, koordynator WWR
• Anna Zaręba – pedagog specjalny
• Ewa Gromuł – neurologopeda
• Małgorzata Pawłesa – oligofrenopedagog, terapeuta (SI), dogoterapeuta
• Katarzyna Głowacka – psycholog, terapeuta (SI)

W ramach wczesnego wspomagania prowadzone są następujące zajęcia specjalistyczne:
– terapia psychologiczna
– terapia pedagogiczna
– terapia logopedyczna
– terapia SI
– grupa psychomotoryczna
– dogoterapia
-trening umiejetności społecznych

Celem WWR jest pobudzane i stymulowanie poznawczego, emocjonalnego, społecznego i ruchowego rozwoju małego dziecka niepełnosprawnego od chwili wykrycia zaburzeń rozwojowych do czasu podjęcia nauki w szkole.
Dzieci przyjmowane są na zajęcia w oparciu o opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, którą wydaje poradnia pedagogiczno – psychologiczna właściwa dla miejsca zamieszkania dziecka na wniosek rodzica. Na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, dziecko oraz jego rodzina objęte zostają nieodpłatną terapią oraz poradnictwem.
Wczesne Wspomaganie Rozwoju skierowane jest dla dzieci z niepełnosprawnością stwierdzoną przez lekarza lub psychologa poradni psychologiczno-pedagogicznej od urodzenia aż do momentu podjęcia nauki w szkole. W ramach zajęć terapeutycznych przysługuje dziecku od 4 do 8 godzin zajęć terapeutycznych w miesiącu w zależności od możliwości i potrzeb dziecka.

Do zadań zespołu WWR należy:
1. ustalenie, na podstawie diagnozy poziomu funkcjonowania dziecka zawartej w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, kierunków i harmonogramu działań podejmowanych w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka, uwzględniających rozwijanie aktywności i uczestnictwa dziecka w życiu społecznym oraz eliminowanie barier i ograniczeń w środowisku utrudniających jego funkcjonowanie;
2. nawiązanie współpracy z:

-przedszkolem, inną formą wychowania przedszkolnego, oddziałem przedszkolnym w szkole podstawowej, do którego uczęszcza dziecko, lub innymi podmiotami, w których dziecko jest objęte oddziaływaniami terapeutycznymi, w celu zapewnienia spójności wszystkich oddziaływań wspomagających rozwój dziecka,
– podmiotem leczniczym w celu zdiagnozowania potrzeb dziecka wynikających z jego niepełnosprawności, zapewnienia mu wsparcia medyczno-rehabilitacyjnego i zalecanych wyrobów medycznych oraz porad i konsultacji dotyczących wspomagania rozwoju dziecka,
– ośrodkiem pomocy społecznej w celu zapewnienia dziecku i jego rodzinie pomocy, stosownie do ich potrzeb;
3. opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego wspomagania, zwanego dalej „programem”, z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka w zakresie realizacji programu oraz koordynowania działań osób prowadzących zajęcia z dzieckiem;
4. ocenianie postępów oraz trudności w funkcjonowaniu dziecka, w tym identyfikowanie i eliminowanie barier i ograniczeń w środowisku utrudniających jego aktywność i uczestnictwo w życiu społecznym;
5. analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadzanie zmian w programie, stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny, oraz planowanie dalszych działań w zakresie wczesnego wspomagania
Wszelkich informacji na temat wczesnego wspomagania rozwoju, w tym zasad uzyskiwania dla dziecka opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju udziela

koordynator WWR Katarzyna Borkowska tel. 22 643 78 08 – zapisy w recepcji Poradni.

Nabór dzieci: ciągły, w miarę wolnych miejsc. W chwili obecnej nie dysponujemy wolnymi miejscami.
Wczesne rozpoznanie problemów rozwojowych dziecka i objęcie go specjalistyczną opieką daje szansę na zminimalizowanie trudności rozwojowych lub ich całkowite wyeliminowanie.

Ważne linki: 

WWR od kuchni czyli kilka zdjęć z naszej pracy

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka – ulotka

Rozporządzenie MEN w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci

Wykaz zespołów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka zorganizowanych w szkołach i poradniach, dla których organem prowadzącym jest m. st. Warszawa – wg stanu na 30 września 2017 r.

Niepubliczne poradnie prowadzące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dotowane przez m. st. Warszawa