Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka niepełnosprawnego

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka to wielospecjalistyczne działania, mające na celu stymulowanie funkcji odpowiedzialnych za rozwój psychomotoryczny i komunikację małego dziecka niepełnosprawnego, od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia przez dziecko nauki w szkole, a także pomoc i wsparcie udzielane rodzicom i rodzinie w nabywaniu przez nich umiejętności postępowania z dzieckiem.

Dzieci przyjmowane są na zajęcia w oparciu o opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, którą wydaje poradnia pedagogiczno – psychologiczna właściwa dla miejsca zamieszkania dziecka na wniosek rodzica. Na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, dziecko oraz jego rodzina objęci zostają nieodpłatną terapią oraz poradnictwem. Wymiar zajęć wczesnego wspomagania rozwoju wynosi od 4 do 8 godzin w miesiącu, co jest uzależnione od możliwości psychofizycznych i potrzeb rozwojowych dziecka.
Zespół WWR w naszej Poradni istnieje od września 2013 r. Obecnie ma pod opieką 35 dzieci ze zdiagnozowaną niepełnosprawnością. Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka prowadzone są przez zespół specjalistów, w skład którego wchodzi:

• psycholog
• pedagog specjalny,
• neurologopeda,
• terapeuci integracji senosrycznej.

W ramach wczesnego wspomagania prowadzone są następujące zajęcia specjalistyczne:

TERAPIA PSYCHOLOGICZNA
TERAPIA Z PEDAGOGIEM SPECJALNYM
TERAPIA LOGOPEDYCZNA
TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ
GRUPA PSYCHOMOTORYCZNA
DOGOTERAPIA
TRENING UMIEJĘTNCI SPOŁECZNYCH

TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ
Jest specyficzną organizacją wrażeń zmysłowych docierających do mózgu w sposób pozwalający na całościowy rozwój i celowe działanie. Najintensywniej rozwija się w okresie przedszkolnym. Jeśli z jakiegoś powodu pojawia się dysfunkcja związana z odbiorem, interpretacją lub odpowiedzią na określony typ bodźca, może ona uniemożliwić pełen rozwój umiejętności poznawczych, społecznych czy emocjonalnych.
Niezbędna wtedy okazuje się terapia, której celem będzie dostarczenie dziecku kontrolowanej ilości bodźców z zakresu zmysłu dotyku, przedsionka, propriocepcji, wzroku, słuchu, węchu czy smaku by doprowadzić do stymulacji lub wyregulowania zaburzonych funkcji. Terapia SI poprzedzona jest oceną rozwoju procesów integracji sensorycznej, zaś same zajęcia mają formę przyjemnej i ciekawej dla dziecka zabawy, zbudowanej na poczuciu bezpieczeństwa.

TERAPIA PSYCHOLOGICZNA
Jej celem jest dynamizowanie poznawczego, emocjonalnego i społecznego rozwoju dziecka. W kontekście terapii psychologicznej odbywa się ona równolegle w obszarze pracy indywidualnej terapeuty z dzieckiem oraz współpracy z rodzicami – psychoedukacji dotyczącej mechanizmów współwystępujących z trudnościami dziecka. Terapia psychologiczna dla dzieci w swojej formie przypomina swobodną zabawę, opierającą się do indywidualnych zainteresowaniach dzieci i wyrażanych przez nie form ekspresji (rysowanie, odgrywanie ról, układanie, lepienie itp.). W trakcie spotkań możliwa staje się zmiana dotycząca niekorzystnych emocji i zachowań dziecka, często blokujących bądź utrudniających jego dalszy rozwój.

TERAPIA Z PEDAGOGIEM SPECJALNYM
Są to zajęcia indywidualne odpowiadające aktualnych potrzebom i trudnościom rozwojowym dzieci. W formie zabaw z wykorzystaniem atrakcyjnego materiału edukacyjnego dzieci mają okazję do doskonalenia swoich umiejętności, kształtowania nowych umiejętności czy też wyrównywania braków dotyczących wszelkich sfer rozwojowych bazując na umiejętnościach kluczowych: zainteresowanie otoczeniem, naśladowanie, koncentrowanie uwagi na osobach i działaniach, komunikacji werbalnej niewerbalnej i motywacji do działania.
Wszelkie ćwiczenia proponowane są dziecku w formie zabawy, zgodnie z jego zainteresowaniami i potrzebami z uwzględnieniem zmiany aktywności z ruchowej na bardziej statyczną i odwrotnie. Podczas zajęć pedagog pracuje na zasadzie współpracy z naprzemiennym wspólnym, dziecka i nauczyciela, uczestniczeniem w zabawie.

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH
Zajęcia odbywają się w małych grupach dostosowanych do potrzeb, możliwości i preferencji dzieci w nich uczestniczących. Zajęcia prowadzone są w przyjaznej atmosferze akceptacji, w formie zabaw z wykorzystaniem różnorodnych metod i form terapeutycznych. W trakcie pracy terapeuci wykorzystują naturalne sytuacje relacji rówieśniczych, zachowań i reakcji dzieci do nauki akceptowanych zachowań społecznych.
Na zajęciach dzieci uczą się m.in.: rozpoznawania, nazywania, okazywania emocji, kształtowania umiejętności komunikacyjnych oraz współpracy, radzenia sobie z trudnościami, niepowodzeniami, konfliktami rówieśniczymi.

DOGOTERAPIA
Jest metodą wspomagającą działania rehabilitacyjne oraz terapeutyczne, w której biorą udział odpowiednio przeszkolone psy. Dzięki niej poprawiają się społeczne relacje ze zwierzętami, a także funkcjonowanie fizyczne i kondycja psychiczna człowieka. Dogoterapia pozwala przełamać lęk przed czworonogiem i pogłębiać kontakt poprzez podchodzenie do niego, głaskanie i przytulanie się. Pomaga też kształtować orientację w schemacie własnego ciała i poznawać budowę zwierzęcia. Takie działania stymulują kilka zmysłów jednocześnie: słuchu, wzroku i dotyku. Dzieci mają szansę udoskonalenia umiejętności motorycznych, poprzez obserwowanie czynności wykonywanych przez zwierzę i naśladowanie ich (najczęściej z pomocą nauczyciela), np. chodzenie, siadanie, leżenie. Jest to także znakomita okazja do tego, by ćwiczyć koncentrację uwagi i wyzwalać spontaniczną aktywność dziecka wobec psa.
W naszej PPP dogoterapia prowadzona jest w ramach WWRD z dziećmi objętymi terapią metodą integracji sensorycznej.

GRUPA PSYCHOMOTORYCZNA
Zajęcia odbywają się w grupach od 2 do 3 dzieci. Zajęcia są prowadzone jednocześnie przez dwóch terapeutów, w sali przystosowanej do ćwiczeń tego typu. Jeden cykl terapii obejmuje 30-35 sesji. Terapia psychomotoryczna według Procus i Block jest stosowana u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, które wykazują łagodne objawy neuropsychologiczne określane, jako minimalna dysfunkcja mózgu lub jako dysharmonia rozwojowa. Objawy obejmują głównie funkcję ruchową, mowę, orientację w schemacie ciała (somatognozję) i emocje. Celem i efektem terapii psychomotorycznej jest budowa lub aktywizacja sieci neuronalnych, które odpowiadają za mózgowe procesy integracyjne.

TERAPIA LOGOPEDYCZNA
Prawidłowy rozwój mowy znacząco wpływa na właściwy rozwój poznawczy, społeczny i emocjonalny dziecka. W przyszłości umożliwia realizację własnych planów i marzeń, rozwijanie zdolności. Dlatego też tak ważne jest jego wspieranie od pierwszych chwil życia. W ramach WWRD w terapii logopedycznej wykorzystywane są różne metody stymulacji rozwoju kompetencji komunikacyjnych, funkcji oddechowo – połykowych, sprawności aparatu artykulacyjnego, funkcji słuchowych oraz rozwijania komunikacji i mowy. Stosowane metody uwzględniają indywidualne potrzeby dziecka oraz jego możliwości psychofizyczne. Skuteczne wspieranie rozwoju mowy dziecka to również różne formy pomocy rodzinie: porady, konsultacje, udzielanie instruktażu.

Uprzejmie informujemy, że zakończył się nabór dzieci posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju  na zajęcia w roku szkolnym 2019/2020.

Rodzice dzieci niezakwalifikowanych na zajęcia w PPP nr 18 mogą ubiegać się o przyjęcie na zajęcia w dowolnej placówce prowadzącej wczesne wspomaganie rozwoju – zarówno publicznej, jak i niepublicznej. Zajęcia terapeutyczne prowadzone w ramach wwr, bez względu na miejsce ich realizacji, są nieodpłatnie.

Wykaz zespołów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka zorganizowanych w szkołach i poradniach, dla których organem prowadzącym jest m. st. Warszawa – wg stanu na 30 września 2017 r.

Niepubliczne poradnie prowadzące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dotowane przez m. st. Warszawa