Publikacja na temat dysleksji

Po czym poznać symptomy dysleksji rozwojowej u dzieci i młodzieży? W jaki sposób dostosować wymagania szkolne do możliwości uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się? Jakie są metody pracy i sposoby wspierania dzieci z ryzykiem dysleksji lub zdiagnozowaną dysleksją? To pytania nurtujące wielu nauczycieli i rodziców.

W nowej publikacji, opracowanej przez pedagogów z naszej poradni można znaleźć szczegółowe informacje na temat dysleksji rozwojowej, jej symptomów oraz sposobów dostosowania wymagań edukacyjnych do możliwości psychofizycznych ucznia. Zamieszczone tam informacje dotyczą również metod pracy i form terapii wspomagających funkcjonowanie dziecka ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. W specjalistycznym „słowniku” można znaleźć wyjaśnienia najważniejszych pojęć związanych z tematyką dysleksji.

Dysleksja rozwojowa to specyficzne trudności w uczeniu się spowodowane zaburzeniem rozwoju funkcji poznawczych, głównie słuchowo – językowych. Problemy te występują pomimo inteligencji na poziomie co najmniej przeciętnym, sprawnego wzroku, słuchu i narządów ruchu. W efekcie uczeń nie jest w stanie opanować umiejętności czytania  i pisania w czasie przewidzianym programem szkolnym.

Dysleksja rozwojowa jest pojęciem nadrzędnym wobec dysleksji, dysgrafii i dysortografii. Dysleksja to zespół specyficznych trudności w czytaniu. Dysgrafia to trudności w opanowaniu pożądanego poziomu graficznego pisma. Dysortografia to specyficzne trudności w opanowaniu poprawnej pisowni, przejawiające się popełnianiem różnego typu błędów,  pomimo znajomości zasad ortograficznych

Z dysleksji się nie wyrasta, to trudność, z jaką ludzie borykają się przez całe życie. Najskuteczniejszym sposobem na pokonywanie problemów z nią związanych jest systematyczna praca, zgodnie z zaleceniami specjalistów. Sojusznikami dziecka w tym zakresie są rodzice, nauczyciele i terapeuci. Ważne, aby działali wspólnie, gdyż dziecko odczuwające wsparcie ze strony dorosłych, ma większą wiarę we własne możliwości i motywację do pokonywania trudności.

Publikacja o dysleksji dostępna jest w zakładce  Do poczytania